Tri Duc Doctor

Đơn giản hóa việc kê đơn và đặt lịch hẹn, giúp bạn quản lý bệnh nhân & buồng một cách thông minh. Tạo đơn thuốc đầu tiên của bạn trong vòng chưa đầy 60 giây.

Workflow

Look at a glance how our system works

...
Choose Plan

Choose your confortable plan

...
Get Paid

Paid via paypal/stripe payment method

...
Start Working

Start Using and explore the featuers

Start using Tri Duc Doctor account

Our online registration process makes it easy for you to sign up for an free or pro account.

Get Started